Registratie gegevens

This Page in English

Welke gegevens worden er bij EyeCount4U m.b.t. een ondernemer vastgelegd?

Alle gegevens die nodig zijn om een belastingplichtige tussentijds te kunnen adviseren
en informeren over de stand van zaken m.b.t. omzetbelasting en inkomstenbelasting en
toeslagen, evenals het indienen van de aangiften omzetbelasting/ ICL, inkomstenbelas-
ting /toeslagen:

1) NAW-(Naam/Adres/Woonplaats)gegevens
2) Telefoonnummer(s), Emailadres(sen)
3) BSN-nummer, geboortedatum, geboorteplaats
4) Kopie geldige legitimatie i.v.m. vaststelling identiteit ( éénmalig )
5) NAW-(Naam/Adres/Woonplaats)gegevens onderneming
6) BTW & KvK-nummer onderneming
7) Inloggegevens voor het indienen van de BTW/ICL-aangifte
8) Naam, BSN-nummer, geboortedatum van (fiscale) partner
9) Naam, BSN-nummer, geboortedatum van (minderjarige) kind(eren)
10) Ingeval van partneralimentatie; benodigde gegevens ex-partner
11) Digid(-machtiging) van ondernemer en (fiscale) partner  ( machtigingscode aanvragen )
12) Inkomensgegevens van ondernemer en (fiscale) partner
13) Administratie van de onderneming
14) Gegevens van de (eigen) woning i.v.m. huurtoeslag / aftrekhypotheekrente
15) Gegevens (hypotheek)schulden
16) Gegevens m.b.t. bank- en spaartegoeden
17) Gegevens overige bezittingen die van belang zijn voor de IB/toeslagen.
18) Gegevens niet vergoedde ziektekosten
19) Gegevens m.b.t. gedane (periodieke) giften
20) Ingediende aangifte Voorlopige Aanslag inkomstenbelasting ( VA )
21) Gedownloade Vooringevulde aangiftegegevens ( VIA )
22) Ingediende Aangifte Inkomstenbelasting en premies Volksverzekeringen ( IBPVV)
23) Voorlopige – en Definitieve Aanslagen Inkomstenbelasting en ZVW-premies
24) Voorlopige – en Definitieve Berekeningen Toeslagen
25) BTW-aangiftes
26) ICL-aangiftes
27) Backup van de administratie in Unit4
28) Opgestelde jaarrekeningen inclusief alle bijbehorende overzichten

Op verzoek kunnen deze gegevens verwijderd worden. Het risico is dan wel dat de gegevens
in het geval van verlies niet meer bij EyeCount4U opgevraagd kunnen worden.
Indien richting EyeCount4U de wens bestaat om de gegevens te verwijderen, dan kan dat in
orde worden gemaakt d.m.v. een verzoek:  Verzoek-vernietiging-gegevens

Het volledig ingevulde- ondertekende document kunt u vervolgens aan EyeCount4U doen toekomen op één van de volgende wijzen:

  1. origineel per post
  2. via een scan van het bewuste document per mail aan jose@eyecount4u.nl
  3. via een foto verzonden via Whatsapp naar 06-20473230.

 

Comments are closed.